GLENLIVET 12

UK – Speyside, Scotland, 80 proof | 1.5oz $15, 2oz $17, 3oz $26

Categories: ,

Description

UK – Speyside, Scotland, 80 proof | 1.5oz $15, 2oz $17, 3oz $26